Kupní smlouva na psa

11. března 2009

Z právního hlediska je nejdůležitější, aby si budoucí majitelé psů vždy uvědomili, že jakékoliv zvíře je z hlediska českého práva považováno za věc, a proto se veškeré kupní smlouvy, jejichž předmětem je koupě zvířete (psa), řídí ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). Kupní smlouva obecně dle občanského zákoníku nemusí mít písemnou formu, ale z hlediska pozdějšího uplatnění práva z odpovědnosti za vady jednoznačně doporučujeme uzavřít kupní smlouvu v písemné formě.

Nyní se zaměříme na nejobvyklejší formu koupě/prodeje psa, a to mezi fyzickými osobami (nikoli tedy v obchodě - zverimexu apod., zde se v některých otázkách právní úprava liší).

 

V písemné kupní smlouvě je nutné vždy přesně vymezit předmět koupě (tedy o jakého psa se jedná, stáří, apod.) a kupní cenu.

 

Kupní cena nesmí být nepřiměřená, musí být stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak je smlouva neplatná. Jelikož se jedná o tzv. relativní neplatnost právního úkonu (kupní smlouvy), je nutné se této neplatnosti vždy vůči druhé straně dovolat. Do doby, než dojde k dovolání se této neplatnosti, se kupní smlouva považuje za platnou.

 

Co se týče samotné přiměřenosti kupní ceny, platí, že při sjednávání ceny je nutno se řídit cenami, které jsou za konkrétní plemeno psa v daném místě a čase obvyklé.

 

Další důležitou otázkou je otázka vad „předmětu koupě" a jejich řešení.

 

Obecně platí, že má-li věc (zde pes) vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit.

 

Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady.

 

Zákon rovněž na tomto místě hovoří i o vadě, která činí „věc" neupotřebitelnou, v tomto případě má kupující též právo od smlouvy odstoupit. Zde je nutné posuzovat každý jednotlivý případ samostatně. Pokud by se např. jednalo o psa s průkazem původu, kterého si kupujícího zakoupil za účelem založení chovné stanice a vada by spočívala v neplodnosti psa, bude se jednat právě o případ, kdy může kupující odstoupit od kupní smlouvy.

 

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou si povinny vrátit, co si dříve plnily - tedy kupující je povinen prodávajícímu vrátit psa a prodávající je povinen kupujícímu vrátit kupní cenu.

 

Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc (pes) má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.

 

Kupující má dle zákona právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Pokud je tedy reklamace oprávněná, může kupující po prodávajícím požadovat úhradu např. veterinárního vyšetření, na základě něhož byla zjištěna určitá vada.

 

Důležité ovšem je, že práva z odpovědnosti za vady se může kupující v případě koupě zvířete obecně domáhat u soudu, jen jestliže vady vytkl nejpozději do šesti týdnů po převzetí věci.

 

Zákon tak stanoví relativně krátkou lhůtu pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady, a to dobu šesti týdnů od převzetí věci. Tuto lhůtu si však prodávající s kupujícím mohou ve smlouvě písemně prodloužit a touto delší lhůtou jsou povinni se poté řídit.

 

Vždy tedy doporučujeme uzavírat písemnou kupní smlouvu a pejska nechat u veterináře prohlédnout nejlépe ihned po jeho zakoupení.

 

Autorka: JUDr. Markéta Vallová

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.

Další podobná témata

Pro psy doporučujeme

Zobrazit předchozí produkty.
Zobrazit následující produkty.
Staňte se součástí programu

HelloSandy Family

a získejte pro sebe i svého mazlíka řadu výhod.
Více o HelloSandy Family
Šťastná rodina se psem

Potřebujete poradit?

Napište nám, v pracovní dny běžně odpovídáme do 24 hodin
Poradna není určena pro řešení akutních případů. V případě, že hrozí nebezpečí z prodlení, neváhejte a navštivte veterinárního lékaře!
Hlavní menu
x

Skvělé, máte to v košíku

fotka produktu

Opravdu chcete smazat tento inzerát?